sunshine

YNNI DAAr ddydd Gwener, Mehefin 15ed bu Mr. Aled Vaughan Owen o Gwmni YNNI DA yn cynnal gweithdai gyda phlant Bl. 5 a 6 ar y thema o arbed ynni.

Trwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol a diddorol cafodd y plant gyfleoedd gwerthfawr i ddysgu am yr angen i leihau'n gwastraff o ynni. Cynyddwyd ymwybyddiaeth y plant am ddulliau o greu ynni adnewyddadwy e.e. ynni solar, ynni o ffermydd gwynt ac o ddulliau sy'n defnyddio dwr.

Bu'r plant yn eu tro yn pedlo beic oedd wedi ei gysylltu i ddeinamo oedd yn cynhyrchu trydan i oleuo bylbiau.

Fe fuon nhw'n dysgu am yr ynni oedd angen ar yr holl wahanol ddyfeisiau trydanol oedd yn yr ysgol neu yn ein cartrefi cyn cynnal archwiliad ar draws yr ysgol o'r offer trydan oedd yn bodoli. Gan bod llawer iawn o gyfrifiaduron a gliniaduron yn yr ysgol, bu hyn yn agoriad llygad. Cododd hyn ymwybyddiaeth y plant o'r modd y gellid arbed ynni a lleihau taliadau am drydan yn y dyfodol. Cawson nhw gyfle hefyd i ddefnyddio'r data i greu graffiau pwrpasol. Bu'n ddiwrnod hynod o ddiddorol i'r plant.

 

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13